Kulungile Baba (It is well Father)

Kulungile somandla (If it’s your will almighty)

Kulungile Makuyintando yakho baba (If it’s within your will father)

Kulungile Konkw’okwenzekayo baba (Everything that is happening father)

Kulungile baba (It is well Father)…”